Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
www.edytadaniluk.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Edyta Daniluk
Kołodzieja 4A, 24-100 Puławy

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@edytadaniluk.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Obsługa zapytań przez formularz

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
  wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hekko.pl
Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina
Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON
364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.

Pod adresem https://hekko.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić
politykę prywatności firmy hostingowej.

Firma hostingowa:

 • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
 • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
 • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej
  awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania
  napięcia UPS),
 • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np.
  kontrola dostępu, monitoring),
 • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
 • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia
  ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  powołała Inspektora Ochrony Danych.

Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na
poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

 • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
  przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
  informacje o adresie IP,
 • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
 • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane
osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą
umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to
takich grup odbiorców: firma hostingowa na zasadzie powierzenia upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego
w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania,
przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.


Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie
danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W
takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony
zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst
i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane
te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
(Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi
danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na
wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików
cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
  użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
  loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki
  marketingowe”

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem
Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.